Ulrikan turvallisemman tilan periaatteet

ENGLISH BELOW // SVENSKA NEDAN
Päivitetty 12.3.2019.

Ulrikan on tarkoitus olla turvallinen tila.

Tavoitteena on luoda rentoutunut tunnelma, jossa ihmiset voivat kommunikoida ja oleskella ilman paineita kannustavassa ilmapiirissä. Uskomme, että jokaisen tässä tilassa oleskelevan täytyisi voida tuntea rohkeutta puuttua aggressiiviseen ja sortavaan käytökseen jos sellaista esiintyy. Jos puuttuminen tuntuu vaikealta yksin, pyydä toveria avuksi! Toiminnallasi on vaikutusta kollektiiviseen ympäristöön ja toisiin lähelläsi!

Ennakkoluuloista

Tilassa ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle; tämä ei ole tila rasistiselle, seksistiselle, homo/transfobiselle tai mille tahansa muulle käytökselle tai kielenkäytölle, joka pitää etuoikeuksia ja muita sorron muotoja yllä. Tämä sisältää myös ennakkoluulot muiden sosiaalista taustaa tai ulkonäköä kohtaan.

Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, mistä he ovat kotoisin.

Kunnioita fyysisiä ja tunnerajoja

Tämä ei ole tila ihmisten koskettelulle ilman heidän suostumustaan. Tiedosta myös ettet voi tietää henkilöjen rajoja, jollet kysy mitkä ne ovat. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa toisille. Hyväksy, että olet itse vastuussa toimistasi. Myös sanoilla voi rikkoa rajoja: kunnioita toisten kokemuksia ja anna heille puhetilaa.

Kuvaaminen ja äänittäminen

Kysy varmuuden vuoksi lupa aina ennen valo- ja videokuvaamista sekä äänittämistä. Suuri osa Ulrikan tilaisuuksista on yksityistilaisuuksia; niihin on rajattu pääsy. Jos haluat ottaa ryhmäkuvia yleisöstä, saattaa olla mahdollista rajata mukaan vain kuvaamisen sallivat henkilöt.

Tunnista etukoikeutesi ja anna tilaa

Kielenkäytöllämme ja teoillamme olemme osaltamme mukana tuottamassa valtasuhteita. Mieti, miten erilaiset etuoikeudet vaikuttavat asemaasi sekä mahdollisuuksiisi käyttää valtaa, toimia ja tuntea olosi turvalliseksi.

– Mieti, milloin olet omalla mukavuusalueellasi. Milloin sinun on erityisen helppoa ottaa tilaa? Mistä asioista/ihmisryhmistä sinun on helppo vitsailla? Voisitko antaa enemmän tilaa muille?

– Käytätkö enemmän puheenvuoroja kuin muut; entä milloin viimeksi annoit tilaa/puheenvuoron sille, jota oli kuultu vähiten? Miten sukupuoli ilmenee tilankäytössä? Millä perusteilla pidät toisia vakuuttavampina kuin toisia; kenen mielipiteet otat vakavasti?

Mieti, millaisia oletuksia olet saattanut tehdä toisista niitä edes ajattelematta; entä millä perusteilla?

Me uskomme, että etuoikeuksien tunnistaminen ja hierarkioita luovan käytöksen haastaminen on jokaisen vastuu. Otathan vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista! Jos sinä tai joku ympärilläsi joutuu hyvinvoinnistaan tinkimään, tai tarvitset itse tukea, ota asia puheeksi itse tai muiden tuella.

Pyritään kommunikoimaan rakentavasti. Emme pyri tuomitsemaan, lyttäämään muita, jättämättä heidän sanojaan huomiotta tai kilpailemaan! Yhdessä osaamme kaiken paremmin. Jaetaan tietoja ja taitoja, ja rohkaistaan itseämme ja muita kokeilemaan uusia rooleja ja tehtäviä.

Tilan käyttämisen ehdoista ja muuta olennaista

Tilassa ei saa tupakoida.

Tila on pitkälti esteetön, mutta kynnysten korkeudet, ovien leveydet ja hissin koko kannattaa tarkistaa esteettömyystiedoista. Jos tarvitset apua päästäksesi tiloihin, ota yhteys tapahtuman järjestäjään.

Kaikissa tapahtumissa on oltava yksi tai useampi henkilö, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Isommissa tapahtumissa vastuuhenkilöt voi merkitä nauhalla. Vastuuhenkilöt puuttuvat epäsopivaan käytökseen. Kerro, jos koet häirintää! Vastuuhenkilö heittää tarvittaessa häiritsijän ulos.

Tehdään yhdessä tila, jossa kaikkien on hyvä olla!

///

Principles for safe space

The Ulrika cluster is meant to be a safe space.

The aim is to create a relaxed atmosphere where people can communicate and hang out without pressure, in a supporting environment. We believe that everyone in this space should feel the courage the courage to step up and intervene in aggressive and oppressive behavior whenever that may occur. If it feels hard, ask for a comrade for support! Your actions affect our collective space and people near you!

About prejudices

This space stands against violence and intolerance. This is not a space for racist, sexist, homophobic, or transphobic behavior, or any kind of acts or language that maintains privilege or other forms of oppression. This also entails prejudices against the social backround or the way people look. Do not make assumptions about anyone’s identity, gender, sexual orientation, or where they’re from.

Respect physical and emotional boundaries

This is not a space for touching others without their consent. Acknowledge that you cannot tell other person’s boundaries unless you ask. What is comfortable for you may be unpleasant for someone else. Accept that tou are responsible for your actions. Also words can be used to break boundaries: respect the experience of others and allow them space to express their thoughts.

Photography and video and audio recording

Always ask a permission before photographing or taking video or recording audio. Many of the events in Ulrika are private, meaning they have restricted access. If you want to take group photographs of the audience, it might be possible to choose the angle and framing in a way that there is no unwilling persons in the picture.

Check your privilege and make room for everybody

With our actions and words, we take part in producing power relations. Take a minute to think how different forms of privilege affect your position and your chances to use power, act, move and feel safe.

When are you in your comfort zone? When it is particularly easy to take up space? On what things or groups of people is it easy for you to crack a joke? Could you make room for others in some way?

Are you using more speaking turns than others? When did you last give a turn to the one that we’ve heard the least? How does your gender become a part of how you use space?
Who do you take seriously? On what grounds do you think the one person is more convincing than the other?

Go through the assumptions you may have made about others without thinking, and ask yourself why you made them in the first place.

We believe that recognizing our privileges and challenging behavior that creates hierarchies is everyone’s responsibility. Take responsibility for the wellbeing of yourself and others! If you or someone around you has to compromise their wellbeing, or you need help with something, seek support from others and bring up the issue so it can be discussed together.

Let’s try to communicate constructively. This means not judging, competing, dismissing others’ viewpoints, or crushing what they just said. Together our skills become stronger. Let’s share knowledge and know-how, and encourage ourselves and each other to try new tasks and roles.

On conditions of using Ulrika and other essential stuff

The space is non-smoking.

The space is mostly accessible. However, you might want to check the heights of doorsteps, widths of doors and size of the elevator. If you need help to arrive to the place, please contact to the organizer of the event.

All events must have at least one person present for contacting in problematic situations. At larger events these people can be identified with a sleeve band etc. These people responsible will intervene in unwanted behavior. Let them know if you experience harassment! The organizers will kick out the disturbing people if needed.

Let’s make Ulrika a space where we can all feel at home!

///

Ulrikas principer för ett tryggare utrymme 

Avsikten är att Ulrika ska vara ett tryggt utrymme.

Avsikten är att skapa en avslappnad stämning där människor kan kommunicera och umgås kravlöst i en uppmuntrande miljö. Vi tror det ska vara möjligt för varje person som vistas i detta utrymme att våga ingripa i aggressivt och kränkande beteende om sådant förekommer. Om det känns svårt att ingripa ensam, be hjälp av en vän! Ditt handlande påverkar den kollektiva omgivningen och andra personer nära dig!

Om fördomar

I utrymmet finns inte plats för våld eller intolerans; det här är inte ett utrymme för rasistiskt, sexistiskt, homo/transfobiskt eller vad som helst annat beteende eller språkbruk som vidmakthåller privilegier och andra former av förtryck. Det här inbegriper också fördomar gentemot andra personers sociala bakgrund eller utseende.

Gör inte antaganden om den andras identitet, genus, sexuella inriktning eller härkomst.

Respektera fysiska och emotionella gränser

Det här är inte ett utrymme för beröring av människor utan deras samtycke. Var också medveten om att du inte kan känna till andra personers gränser om du inte frågar dem vilka de är. Det som känns bekvämt för dig kan vara obekvämt för andra. Acceptera att du själv är ansvarig för dina handlingar. Man kan överskrida gränser också med ord: respektera andras upplevelser och ge dem plats att tala.

Filmning och ljudinspelning

Be för säkerhets skull alltid om lov före du fotograferar, spelar in film eller ljud. En stor del av Ulrikas tillställningar är privattillställningar: tillträdet till dem är begränsade. Om du vill ta gruppbilder på publiken kan det vara möjligt att inkludera med bara de personer som tillåter fotograferandet, genom att beskära bort dem som inte tillåter det.

Identifiera dina privilegier och ge plats

Genom vårt språkbruk och våra handlingar deltar vi i skapande av maktrelationer. Fundera över hur olika privilegier påverkar din position och dina möjligheter att använda makt, agera och känna dig trygg.

-Fundera på när du är inom din egen bekvämlighetszon. När är det särskilt lätt för dig att ta plats? Om hurdana saker/mänskogrupper har du lätt att skämta om? Kunde du ge mera plats åt andra?

-Tar du ordet oftare än andra; när senast gav du plats/ordet åt den som hörts minst? Hur ter sig genus i användningen av utrymme? På vilka grunder bedömer du vissa som mer övertygande än andra, vems åsikter tar du på allvar?

Fundera över hurdana antaganden du kan ha gjort om andra utan att ens tänka på det och på vilka grunder?

Vi anser att identifieringen/vidkännandet av privilegier och utmaningen av beteende som skapar hierarkier, är på allas ansvar. Du tar väl ansvar för ditt eget och andras välbefinnande! Om du eller någon i din omgivning blir tvungen att pruta på sitt välbefinnande, eller om du själv behöver stöd, ta upp saken själv eller med andras stöd.

Vi strävar efter att kommunicera konstruktivt. Vi strävar efter att inte döma, slå ner andra, ignorera deras ord eller tävla! Tillsammans kan vi allting bättre. Vi delar information och färdigheter, samt uppmuntrar oss själva och andra att prova nya roller och uppgifter.

Villkoren för användningen av utrymmet och annat relevant

Rökning är förbjudet i utrymmet.

Lokalen är huvudsakligen tillgänglig men det lönar sig att kontrollera trösklarnas höjd, dörrarnas bredd och storleken på hissen från tillgänglighetsinfon. Kontakta arrangören för evenemanget om du behöver hjälp med att ta dig till lokalen.

Vid varje tillställning bör det finnas en eller flera personer som man kan vända sig till vid problemsituationer. Vid större tillställningar kan man markera ansvarspersonerna med ett band. De ansvariga personerna ingriper i olämpligt beteende. Berätta om du upplever trakasserier! Vid behov kastar ansvarspersonen ut den som stör.

Låt oss tillsammans skapa ett utrymme som alla har det bra i! 

20 vastausta artikkeliin “Ulrikan turvallisemman tilan periaatteet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s