Vaaliohjelma

1. Autonominen yliopisto!

Yliopisto on tiivis yhteisö, joka tekee riippumatonta tieteellistä tutkimustyötä. Yliopistoille on turvattava riittävä perusrahoitus tutkimustyöhön ja opetukseen. Opiskelijoiden, opetushenkilökunnan sekä professorien tulee muodostaa yhdenvertainen, harmoninen yhteisö, jossa kaikilla on yhtäläisesti päätäntävaltaa.

Laadukas koulutus on itseisarvo. Yliopiston on oltava vapaan sivistyksen keidas, jossa opiskelijat saavat vapaasti opiskella kykyjensä mukaan. Osa-aikaisen opiskelemisen mahdollisuuksia on parannettava, jotta erilaisten elämäntilanteiden kanssa kamppailevat opiskelijat voisivat sujuvammin opiskella. Poikkitieteellisten tutkintojen suorittamisen tieltä on raivattava esteet pois – valitse omat aineesi! Laadukasta ja vuorovaikutteista kontakti- ja vertaisoppimista on lisättävä tukemalla opintopiirien perustamista sekä lisäämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden kohtaamista kursseilla ja niiden ulkopuolella. Opetuksen on oltava pedagogisesti laadukasta. Opintojen sujuvaksi etenemiseksi käytössä tulee olla riittävästi vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Yliopisto-opiskelun tulee olla aidosti maksutonta. Maksuttomuuden on katettava opetuksen lisäksi opiskeluun ja hakemiseen kiinteästi liittyvät kulut. Valmennuskurssien merkityksen vähentämiseksi yliopiston on kehitettävä aktiivisesti pääsykokeita mittaamaan nykyistä paremmin tiedon soveltamiskykyä ja soveltuvuutta alalle.

SITVAS VAATII:

 • Koulutuksen on oltava vastaisuudessakin aidosti maksutonta: Tiukka ei lukukausimaksuille, hakijamaksuille, sekä maksullisille materiaaleille!
 • Yliopiston tulee siirtyä lähtökohtaisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköpostien siirtäminen Microsoftin pilveen on torjuttava – Tiukka ei NSA:n urkinnalle!
 • Yliopiston on luotava eettiset periaatteet sijoitusten ja yhteistyökumppanuuksien suhteen.
 • Yliopisto on sähköistettävä tsaarin ajalta 2010-luvulle! Kandin ja gradun palauttamiseksi on luotava sähköisiä järjestelmiä, säilyttäen samalla mahdollisuuden paperiseen palauttamiseen.

2. Vaikuttava ylioppilaskunta!

Ylioppilaskunta on moninainen ja avoin yhteisö. Vallankäytön ja sen oikeutuksen säilyttämiseksi ylioppilaskunnan on keskityttävä ennen kaikkea perimmäiseen tehtäväänsä – edunvalvontaan. Ylioppilaskunnan muut toiminnot tukevat ennen kaikkea tätä: Ylioppilaskuntaa on radikaalisti demokratisoitava jäsenaloitteiden ja -äänestysten sekä yleiskokousten hyödyntämisen kautta. Riittävät resurssit toiminnan jatkumiseksi varmistetaan eettisen liiketoiminnan kautta. Jäsenmaksua ei tule korottaa automaattisesti vaan tarpeen vaatiessa toiminnan tai laajennusten rahoittamiseksi.

Ylioppilaskunta tarjoaa merkittäviä palveluita opiskelijoilleen. Jäsenmaksu ja opiskelijakortti ovat lupaus, jota vasten on tarjottava laadukkaita, eettisiä ja ympäristöystävällisiä palveluita opiskelijoille. Palveluiden tulee hyödyttää aidosti kaikkia opiskelijoita, huomioiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet opintopolun aikana. Esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden asemaa tulee parantaa osa-aikaisen opiskelemisen mahdollistamiseksi myös erilaisin palveluin, kuten lapsiparkin toimintaa kehittämällä. Ylioppilaskunnan omistaman HYY Yhtymän liiketoiminnasta tuloutettavilla rahoilla tulee varmistaa edunvalvontatyön jatkuvuus ja laadukkaat palvelut.

Ylioppilaskunnan tulee toimia aktiivisena vaikuttajana yliopistolla ja laajemmin yhteiskunnassa. Ylioppilaskunnan on toimittava aktiivisena koulutuksen kehittäjänä paitsi yliopistolla, myös tehtävä koulutuspoliittisia avauksia valtakunnallisella tasolla. Vaikuttamistyön tulee tapahtua kabineteissa ja kaduilla – kaikkia vaikuttamisen keinoja hyödyntäen. Edunvalvontatyön resursoinnista on pidettävä huolta.

SITVAS VAATII:

 • HYY:tä järjestämään asunnonvälitystoimintaa sekä toimiin akateemisesti koulutetuille henkilöille työelämäavun ja -neuvon saamiseksi.
 • Opiskelijoiden käytettäväksi on luotava erityinen oikeusturvaopas, johon kootaan laaja-alaisesti tietoa yliopisto-opintoihin ja -elämään liittyvistä kysymyksistä.
 • HYYn muutamien vuosien takaiset leikkaukset edunvalvontaan korjattava heti: yhdenvertaisuus- ja kansainvälisyysasiantuntija takaisin!
 • Perheelliset opiskelijat on otettava paremmin huomioon: Lapsiparkin laajennus Viikkiin ja aukioloajat pidemmiksi!
 • Megafoni käyttöön ja ylös poteroista! HYY ei voi olla vain itseään ja järjestöjä varten vaan sen on panostettava resursseja aitoon edunvalvontaan.

3. Elävä opiskelijakulttuuri!

HYY:n kulttuuritoiminta on tällä hetkellä rajoittanut perinteikkäisiin Floran päivän ja vuosijuhlien kaltaisiin tapahtumiin, jotka ovat ylhäältäpäin ohjattuja, kalliita ja kiinnostavat harvoja opiskelijoita.

Yhtenäisen opiskelijakulttuurin aika on ohi: HYYn kultuuritoiminta voisi keskittyä enemmän erilaisten omaehtoisten kulttuuriprojektien tukemiseen. Ylioppilaskunnalla on huikeat resurssit toimia alustana opiskelijoiden luomille uusille kaupunki- ja kulttuuritapahtumille. Kulttuuritoiminnan järjestämisen ja opiskelijaryhmien itseorganisoitumisen tulee olla helppoa matalan kynnyksen toimintaa.

SITVAS VAATII:

 • Vuosijuhlaa opiskelijoille avoimeksi opiskelijafestivaaliksi, josta on hupia kaikille.
 • Taidetta kampuksille! Avoimen kulttuurin tiloja, joissa opiskelijat voivat esitellä tuotoksiaan tai nauttia taiteesta ja esiintyä.
 • Kaivopihasta elävä kulttuurikeskus, jossa järjestetään kulttuuriperformansseja: Teatteria, runonlausuntaa ja musiikkia! Ylioppilasteatterin toimintamahdollisuudet on turvattava.
 • HYY:n on luotava mahdollisuuksia opiskelijoiden autonomiselle kulttuuritoiminnalle.

4. Katto pään päälle, jokaiselle!

Huono asuntotilanne on yksi suurimmista opiskelijoiden kohtaamista vääryyksistä pääkaupunkiseudulla. Vuokra-asuntoja on liian vähän, ne ovat liian kalliita ja huonossa kunnossa. Etenkin syksyisin tilanne on hälyttävän paha uusien opiskelijoiden tullessa usein tyhjän päälle. On selvää, että pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat eivät toimi: tarvitaan ripeitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. HYY:n tulee toimia vaihtoehtoisten asumismuotojen edistämiseksi Helsingissä.

Kiinteistöjen ja tonttien tyhjillään pitämistä täytyy ehkäistä tiukalla verotuksella ja sallimalla kiinteistöjen valtaaminen autonomiseen asumis- ja kulttuurikäyttöön. Asuntokannan kunto on selvitettävä terveysongelmien välttämiseksi. Suurten rakennusfirmojen valtaa on rajoitettava pilkkomalla rakennusprojektit useammalle rakennuttajalle. Helsingin kaupungin on perustettava oma asuntojen rakentamisyksikkö. Uusia asuntoja rakennettaessa on huolehdittava energiatehokkuudesta ja esteettömyydestä. Eriytymistä ja slummiutumista on ehkäistävä vuokra- ja edustusasuntojen rakentamisella samoille alueille.

SITVAS VAATII:

 • Tyhjillään olevien asuntojen ja toimistokiinteistöjen valtaaminen sallittava!
 • Tiivis kaavoitus ja jo kaavoitetuille alueille ripeästi rakentaminen – metropolitasolla!
 • Asunnottomuus pois, asuntotakuu kaikille!

5. Saavutettavat ja yhteisölliset tilat opiskelijoille!

Yliopiston kaikkien tilojen on oltava esteettömiä, eli saavutettavissa kaikille opiskelijoille. Yliopiston on tarjottava sopivia tiloja koko opintopolun matkalle: toisaalta rauhallisia opiskelutiloja, epäkaupallisia oleskelutiloja sekä kirjoittamiseen soveltuvia tutkijatiloja.

SITVAS VAATII:

 • Yliopiston on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta kaikilla kampuksilla ja tiedekunnilla on saatavilla epäkaupallisia oleskelutiloja sekä rauhallisia opiskelemiseen soveltuvia tiloja.
 • Kaikilla kampuksilla on saatavilla 24h tietokone- ja opiskelutiloja
 • Jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja muille tutkimustyötä tekeville on oltava tarjolla asianmukaisin välinein varusteltuja rauhallisia tutkimustiloja

6. Eettistä ja ekologista liiketoimintaa!

HYYn jäsenet omistavat yhdessä liiketoimintaa tekevän HYY Yhtymän jolla on kaksi päämäärää: palveluiden tuottaminen opiskelijoille (esim. Unicafe, Gaudeamus), sekä ylioppilaskunnan toiminnan rahoittaminen. Sillä on väliä mitä ja miten Yhtymä tekee!

Opiskelijaruokailun hinnan on pysyttävä maltillisella tasolla, kuitenkin tinkimättä ympäristö- ja muista eettisistä periaatteista. Yhtymän on jatkettava vastuullisen liiketoiminnan lippulaivana ja Unicafen panostettava vegaanisiin vaihtoehtoihin, lähiruokaan ja hävikin minimointiin. Opiskelijoiden liiketoiminnassa pyörii isot rahat – pidetään huolta että ne käytetään oikein!

SITVAS VAATII:

 • Eettistä opiskelijaruokaa! Unicafen ruokien hiilijalanjäljet näkyviin, panostusta vegaaniseen ja lähiruokaan joka kampuksella, joka päivä.
 • Aurinkopaneeleja Kaivopihan katoille!
 • Opiskelijalle lisää tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia – avoimet haut Yhtymän talouspaikoille, kuulemistilaisuuksia investoinneista ja sijoituksista, aitoa valtaa Unicafen ravintolatoimikunnille!
 • Eettisyys voiton maksimoinnin edelle – asefirma Patria ulos HYYn kiinteistöistä!

7. Yhdenvertaisuutta, terveyttä ja saavutettavuutta!

Epätasa-arvo on todellisuutta myös akateemisessa maailmassa. Naisten mahdollisuuksia edetä tutkijanuralla on parannettava. HYYn ja yliopiston tulee huomioida sukupuolen moninaisuus kaikessa viestinnässä ja tapahtumissaan. Yhdenvertaisuustyöhön tällä hetkellä suunnatut resurssit eivät riitä. Yliopiston täytyy puuttua häirintään ja syrjintään tehokkaammin. Englanninkielistä opetuksen ja tukipalveluiden saatavuus tulee turvata. Tiedekuntien on osoitettava tarpeeksi resursseja myös ruotsinkieliseen ohjaukseen ja palveluun. Esteettömyyteen on panostettava niin HYYn tapahtumissa kuin yliopiston kampuksillakin.

SITVAS VAATII:

 • Alas hetero-oletus ja sukupuolinormit! Nollatoleranssi häiritsevään ja fobiseen käytökseen niin opiskelijajärjestöissä kuin yliopiston opetushenkilökunnankin taholta.
 • YTHS maksukattojen kautta kohti vakuutusluonteista terveyspalvelua – ja laadukkaat mielenterveyspalvelut jatkossakin
 • Ei korkeakoulukiusaamiselle, rasismille ja ennakkoluuloille – toimijat HYY:n järjestöistä YTHS:n ja Unisportin työntekijöihin ja yliopistoon on koulutettava kohtaamaan erilaisuutta
 • Vaikuttamista yliopistolla: unisex- vessoja kampuksille, esteettömyyden turvaaminen keskustakampuksella!
 • Anonyymi tenttiminen käyttöön ja tenttiakvaarion kehittäminen eteenpäin!

8. Pysäytetään ilmastonmuutos!

Helsingin yliopiston on oltava ensimmäinen hiilineutraali yliopisto maailmassa. Konkreettisia askelia tätä tavoitetta kohti olisivat fossiilisista polttoaineista luopuminen niin sijoitustoiminnan kuin sähköntoimittajien osalta. Kaukolämmön osalta HYY:n on aktiivisesti vaadittava Helsingin Energialta siirtymistä uusiutuviin energiamuotoihin.
Rakennuksiin liittyvissä toimenpiteissä erityistä huomiota on kiinnitettävä energiatehokkuuteen ja energian pientuotannon mahdollisuuksiin.

HYY:n vastuullisuusperiaatteisiin on sisällytettävä eläinoikeuksien edistäminen, minkä tulee näkyä Unicafen tarjonnassa. Hankinnoissa on suosittava kasviperäistä, luomua ja lähellä tuotettua kausiruokaa. Laitteistojen hankkimista uutena tulee välttää, jos käytettynä hankkiminen tai vanhan korjaaminen on mahdollista. Kampusviljelyhanketta on laajennettava lopuillekin kampuksille ja hyvät käytännöt on levitettävä myös HOASin suuntaan.

HYY:n on vaadittava kaupungilta aktiivisesti parempia pyöräyhteyksiä kampuksille ja niiden välille sekä keskustakampuksen rauhoittamista autoilta. HY:n ja HYY:n on työnantajina kannustettava työntekijöitään kestävään liikkumiseen työsuhdelipun tai pyöräedun muodossa. Kampuksille on järjestettävä säännöllistä pyörähuoltoa ja tarpeeksi pyörätelineitä.

SITVAS VAATII:

 • Kohti hiilineutraaliutta niin HYY:ssä, yliopistossa kuin Helsingissäkin
 • Eläinten oikeudet kirjattava vastuullisuusperiaatteisiin
 • Konkreettisia tekoja pyöräilyn lisäämiseksi

9. Riittävän toimeentulon puolesta!

Opintotuki on tällä hetkellä riittämättömällä tasolla. Viime vuosien mittaan harrastetut opintotuen muutokset ovat ainoastaan lisänneet opiskelijoiden epävarmuutta toimeentulostaan. Perimmäistä ongelmaa – opintorahan riittävyyttä ei ole ratkaistu.

HYY:n on taisteltava riittävän toimeentulon takaavan perustulon puolesta, joka lisäisi merkittävästi opiskelijoiden ja tieteenharjoittajien varmuutta toimeentulostaan. Julkisten palveluiden alasajoa epäoikeudenmukaisen ja kansantaloudellisesti järjettömän leikkauspolitiikan varjolla on vastustettava aktiivisesti. Talouskuri tappaa!

SITVAS VAATII:

 • Opintotuen ehtojen jatkuvan tiukentamisen lopettamista sekä roimaa tasokorotusta opintorahaan ja asumislisään.
 • Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä kohti palkkatyöstä vapauttavaa perustuloa.

10. Maailmalle avoin yliopistoyhteisö!

Yliopiston on oltava avoin, solidaarinen sekä kansainvälinen yhteisö. Yliopistoyhteisön on vastustettava rasismia kaikissa muodoissaan. Henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta on tuettava riittävillä matka-apurahoilla sekä monipuolisilla opiskelija- sekä harjoitteluvaihtokohteilla. Kansainvälisten opiskelijoiden integroimista opiskelijayhteisöön sekä asettumista Suomeen tulee tukea.

SITVAS VAATII:

 • Opiskelijoille on tarjottava maksuttomasti mahdollisuus suorittaa kielikurssien yhteydessä eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset kielitutkinnot.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön on tuettava ja opiskelijoiden kohtaamisia lisättävä.
 • EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden opiskelun tulee olla maksutonta.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s